Nieuws over plannen Zuideinde 369

Mail aan het Dagelijks Bestuur en onze leden van de Stadsdeelcommissie.

Aanvullend aan het inspreken sturen we een mail aan het Dagelijks Bestuur en onze leden van de Stadsdeelcommissie. We geven naast de genoemde lokaties nieuwe alternateven voor de vestiging.

Ook geven wij aan dat er ideen in de wijk zijn voor een beter gebruik van het gebouw aan het Zuideinde.

Tevens nodigen wij het Dagelijks Bestuur uit om met ons in gesprek te gaan.

Beste leden van het Dagelijks bestuur, beste leden van de Stadsdeelcommissie,

Ik stuur u hierbij de ingesproken tekst van de vergadering van woensdagavond, 12 januari. Ik denk dat voor alle partijen duidelijk is dat de wijk zich in de huidige staat niet leent voor ingebruikname van dit gebouw door Kairos  Alle denkbare verkeersaanpassingen - in welke vorm dan ook - zullen onvoldoende bijdragen aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid.  
 
Verder is inmiddels duidelijk dat de locatie aan het Zuideinde de reisafstand voor de ouders en de kinderen weliswaar kleiner maakt, maar dat de nieuwe routes nog steeds te lang en te onveilig zijn om kinderen lopend of op de fiets naar school te laten gaan. Bijna alle ouders wonen minstens twee wijken verderop en zullen voor de veiligheid van hun kinderen moeten blijven kiezen voor de auto.

Het roept de vraag op welke andere vestigingsplekken eerder zijn onderzocht en op grond waarvan deze zijn afgewezen. Wij hebben deze vraag al na de eerste bewonersbijeenkomst bij het stadsbestuur neergelegd. Wij verwachtten dat we in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door middel van overleg van relevante documenten en overige informatie binnen de wettelijke termijn van vier weken op de hoogte zouden worden gesteld.
Hierop hebben we enkel te horen gekregen dat de vragen zijn uitgezet bij anderen. Antwoord is nog niet ontvangen. Wij verzoeken dus nogmaals om de documenten binnen het kader van de wet openbaarheid bestuur met ons te delen

Het komt nu over alsof de plek aan het Zuideinde de voorkeur heeft en gezochte pogingen worden gedaan de verkeers-pijnpunten voor de gemeente en de school op een acceptabel niveau op te lossen, ongeacht wat de wijk er van vindt.
 
U heeft duidelijk gemaakt dat het stadsdeel een groot probleem heeft met betrekking tot de vestiging van deze school en dat u verplicht bent een plek te vinden. Ook wij hebben een groot probleem, nl de school, als deze bij ons gevestigd wordt. Waar drie een probleem hebben, is er bereidheid om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Ik heb een aantal mogelijkheden genoemd in mijn inspraak, zij het dat die vanwege de tijd summier aan bod konden komen. Steeds meer lijkt het neerzetten van een tijdelijke behuizing op de aangewezen nieuwbouwplek aan de Klaprozenweg een goede oplossing te zijn. Met andere partijen en gegadigden die, zoals al werd aangegeven bijvoorbeeld ook graag gebruik zouden willen maken van het Vogelnest, hoeft hierbij geen rekening te worden gehouden. Naast de genoemde alternatieve plekken in mijn inspraak, kunnen we hierbij ook het gebouw aan de Floraweg 198 toevoegen. Dit staat lange tijd leeg en ligt vlakbij de toekomstige vestigingsplaats.
 
Verder hebben we mede op verzoek van de leden van de stadsdeelcommissie de ideeën uit de wijk voor een beter gebruik van het gebouw aan het Zuideinde verder uitgewerkt  We hebben contacten met onder andere de Muziekschool Noord en maakplaats21. Johan Akerboom van de Muziekschool heeft ons zeer concreet laten weten dat de muziekschool heel blij zou zijn met gebruik van enkele lokalen. Hij heeft al meerder gesprekken gehad met de portefeuillehouder van het stadsdeel over een dependance, in het bijzonder in de omgeving van Oostzanerwerf. Uit de positieve reacties maken we op dat het aanwenden van het gebouw voor educatie op het gebeid van cultuur, techniek en wetenschap in dit deel van Noord in een duidelijke behoefte voorziet. Deze plannen zouden werkelijk bijdragen aan inclusiviteit en kansen voor kinderen in dit deel van de stad. Waar door bezuinigingen al veel voorzieningen verloren gingen. 

Ik verzoek u dringend om op korte termijn met ons in gesprek te gaan en zodoende tot een goede, acceptabele oplossing voor allen te komen.  
 

Met vriendelijke groet,

bezorgde bewoners in Twiske West